Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky                                                     

I.                                                                                                          

Úvodní ustanovení                                                                           

 

1.1          Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)upravují právní vztahy mezi kupujícími a prodávajícím, blíže specifikují jednotlivá práva a povinnosti těchto smluvních stran, v oblasti prodeje zboží, a to prostřednictvím prostředku komunikace na dálku – internetového obchodu www.rajpromimi.cz.

1.2.        Specifikace prodávajícího:

 

Název:                Lucie Zápalková

IČ:                      07526211

sídlo:                 Josefa suka 1840 Frýdek Místek

Kontakt:                 info@rajpromimi.cz

int.stránky:          www.rajpromimi.cz

 

dále také jen „prodávající“

 

1.3.        Specifikace kupujících:

 

Každá fyzická či právnická osoba, která odešle prodávajícímu písemnou objednávku prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to v okamžiku, kdy této osobě bude přijetí jeho objednávky písemně potvrzeno ze strany prodávajícího také prostřednictvím prostředku komunikace na dálku.

dále také jen „kupující“

II.                                                                                                        

Objednávka a přijetí objednávky                                                      

Objednávka:

 

2.1.      Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

2.2.      Objednávat předmět koupě a prodeje je možné níže uvedenými způsoby:

a)prostřednictvím elektronického obchodu na www.rajpromimi.cz, a to prostřednictvím formulářové objednávky

 

b)elektronickou poštou na adrese info@rajpromimi.cz, kde musí kupující do předmětu emailové korespondence uvést :„OBJEDNAVKA“ a dále v textu specifikovat:

 

-  přesné označení předmětu koupě a prodeje v souladu s jeho specifikací, uvedenou na www.rajpromimi.cz, a to jeho slovním označením a rozlišovacím kódem

-  barvu předmětu koupě a prodeje

-  velikost předmětu koupě a prodeje

-  počet kusů předmětu koupě a prodeje

-  cenu předmětu koupě a prodeje, včetně uvedení daně

-  způsob dodání předmětu koupě a prodeje

-  způsob úhrady kupní ceny

-  fakturační a kontaktní údaje na kupujícího (zejména jméno a příjmení/název/firma, rodné číslo/IČ, trvalé bydliště/místo podnikání/sídlo, doručovací adresu, emailový kontakt, telefonický kontakt)

-  učinit písemný souhlas s VOP

 

2.3.             Neobsahuje-li objednávka kupujícího uvedené náležitosti,specifikované v bodě 2.2. těchto VOP nebo všechny povinné náležitosti ve formuláři objednávky bude kupující ze strany prodávajícího prostřednictvím emailové korespondence vyzván, aby svou objednávku doplnil. Nedoplní-li kupující svou objednávku podle požadavků prodávajícího do tří kalendářních dnů má se za to, jako by objednávka nebyla ze strany kupujícího učiněna a prodávající k ní nepřihlíží.

 

2.4.             Objednávky lze ze strany kupujícího činit přes internetový obchod na adrese www.rajpromimi.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

2.5.             Kupující má možnost se s těmito VOP v plném rozsahu seznámit před odesláním své objednávku prodávajícímu a je na ně dostatečně před odesláním své objednávky prodávajícímu upozorněn. Kupující odesláním své objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si tyto VOP řádně přečetl, seznámil se s těmito VOP a uděluje písemný souhlas s těmito VOP.

 

2.6.             Objednávka je platná, jen pokud má vyplněné ze strany kupujícího veškeré prodávajícím požadované náležitosti a zároveň je vysloven ze strany kupujícího v objednávce souhlas s těmito VOP ze strany kupujícího. V případě, že objednávka nemá vyplněné veškeré prodávajícím požadované náležitosti nebo není vysloven ze strany kupujícího v objednávce souhlas s těmito VOP k objednávce se nepřihlíží.

 

2.7.             Veškeré odeslané objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu s řádně vyplněnými veškerými náležitosti uvedenými v objednávce a s vyslovení v objednávce souhlas s těmito VOP ze strany kupujícího jsou závazné.

 

2.8.             Odesláním objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu kupující potvrzuje, že si tyto VOP řádně přečetl, je s nimi seznámen a vyslovuje s nimi souhlas.

 

2.9.             Podle § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se má za to, že návrh dodat předmět koupě a prodeje za určitou cenu učinění dle internetového katalogu je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob u prodávajícího nebo u dodavatelů prodávajícího nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

 

2.10.         Kupující má právo odvolat svou objednávku do odeslání potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, a to prostřednictvím prostředku komunikace na dálku – emailové korespondence nebo telefonicky, na kontaktech uvedených v bodě 1.2. těchto VOP. Toto odvolání písemné objednávky ze strany kupujícího musí obsahovat stejné náležitosti jako objednávka.

 

2.11.         Kupující má právo po dohodě s prodávajícím zrušit písemně svou objednávku do doby než je ze strany prodávajícího objednán u dodavatele prodávajícího předmět koupě a prodeje. Toto zrušení písemné objednávky ze  strany kupujícího musí obsahovat stejné náležitosti jako objednávka.

 

V případě, že již kupující uhradil celou kupní cenu, včetně nákladů za platby za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a za způsob úhrady ceny, které si zvolil kupující v objednávce, a balné, prodávající vrátí kupujícímu zpět kupujícím uhrazenou cenu, včetně nákladů za platby za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a za způsob úhrady ceny a to do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy prodávající  obdrží písemného zrušení objednávky ze strany kupujícího, na bankovní účet kupujícího, z kterého byla prodávajícímu uhrazená kupní cena, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného.

 

V případě, že kupující zruší písemně svou objednávku poté co mu je ze strany prodávajícího již odeslán předmět koupě a prodeje nebo je pro kupujícího připraven k vyzvednutí na místě určeném kupujícím, bude se ohledně vracení kupní ceny postupovat podle bodu 7.7. těchto VOP.

 

2.12.         Vyslovením souhlasu s těmito VOP v objednávce kupující také potvrzuje a prohlašuje, že byl ze strany prodávajícího řádně a včas poučen a v plném rozsahu informován podle ustanovení § 1811 zákona č. 89/2012 Sb. a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb.

 

Přijetí objednávky

2.13.     Prodávající doručení objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu potvrdí kupujícímu odesláním písemného potvrzení o přijetí objednávky, a to prostřednictvím prostředků na dálku, emailové korespondence.

 

2.14.     Prodávající potvrzuje doručení objednávky kupujícího ve lhůtě do 24 hodin ode dne doručení objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu.

 

2.15.     vede-li prodávající v potvrzení o přijetí objednávky nebo telefonicky kupujícímu jiné podstatné skutečnosti (například změnu předmětu koupě a prodeje, změnu ceny, změnu termínu dodání nebo jakoukoliv jinou podstatnou změnu proti skutečnostem, uvedeným v objednávce) má se podle § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. za to, že se jedná o nový návrh ze strany prodávajícího kupujícímu k uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen vyjádřit do 24 hodin ode dne odeslání takovéhoto potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu nebo telefonického sdělení prodávajícího kupujícímu svůj souhlas či nesouhlas s tímto novým návrhem prodávajícího, a to prostřednictvím prostředku komunikace na dálku – emailové korespondence. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena až v okamžiku doručení prodávajícímu písemného souhlasu kupujícího s podstatnou změnou, a to opět prostřednictvím prostředku komunikace na dálku – emailové korespondence.

 

III.                                                                                                       

Specifikace předmětu koupě a prodeje                                        

 

3.1.    Jednotlivý předmět koupě a prodeje je podrobně specifikován, a to co do uvedení označení rozlišovacího kódu, výrobce, dostupnosti, uvedení rozměrů a obrazového a slovního popisu, ceny, termínu dodání na internetových stránkách prodávajícího www.rajpromimi.cz dle jednotlivých kategoriích v internetovém katalogu.

3.2.    V případě, jakýchkoliv dalších dotazů kupujícího ohledně specifikace předmětu koupě a prodeje je možné prodávajícího kontaktovat prostřednictvím emailové korespondence nebo telefonicky, na kontaktech, uvedených v bodě 1.2. těchto VOP.

3.3.    Kupující je srozuměn s tím, že barevné rozlišení jednotlivého zboží se může lišit v závislosti na technických parametrech technického zařízení kupujícího. Dále kupující je srozuměn s tím, že obrazový popis předmětu koupě a prodeje je ilustrativní a nemusí se v každém případě shodovat se skutečným stavem dodaného předmětu koupě a prodeje.

3.4.        Je-li u předmětu koupě a prodeje uvedeno, že předmět koupě a prodeje je „skladem“ má se za to, že je tento předmět koupě a prodeje skladem u jednotlivých dodavatelů prodávajícího a ze strany prodávajícího bude odesláno kupujícímu ve lhůtách, specifikovaných v bodě 6.2. těchto VOP.

3.5.        Prodávající kupujícího upozorňuje a kupující udělením souhlasu s těmito VOP bere na vědomí a je srozuměn s tím, že s ohledem na širokou nabídku předmětů koupě a prodeje se může v ojedinělých případech stát, že některý předmět koupě a prodeje

a) nemá již prodávající k dispozici „skladem“ nebo

b) nelze dodržet lhůta dodání předmětu koupě a prodeje ze strany prodávajícího kupujícímu, uvedenou na www.rajpromimi.cz nebo

c) byl-li některý předmět koupě a prodeje již vyprodán,

d) došlo-li k navýšení kupní ceny u dodavatele prodávajícího,

o této skutečnosti bude kupující informován ze strany prodávajícího v odeslaném potvrzení objednávky.

 

 

 

 

 

IV.                                                                                                        

Cena předmětu koupě a prodeje                                                   

 

4.1.    Jednotlivé ceny předmětu koupě a prodeje jsou podrobně specifikovány u příslušného předmětu koupě a prodeje, na internetových stránkách prodávajícího www.rajpromimi.cz. dle jednotlivých kategoriích v internetovém katalogu.

4.2.    V případě, jakýchkoliv dalších dotazů kupujícího ohledně specifikace ceny předmětu koupě a prodeje je možné prodávajícího kontaktovat prostřednictvím emailové korespondence nebo telefonicky, na kontaktech, uvedených v bodě 1.2. těchto VOP.

4.3.    Uvedené ceny předmětu koupě a prodeje, včetně uvedení jsou uvedeny aktuálně vždy pouze do vyprodání zásob.

4.4.    Je-li u některého předmětu koupě a prodeje uvedena akční cena, sleva, výprodej, do vyprodání zásob nebo podobné označení platí tato změněná cena předmětu koupě a prodeje do vyprodání zásob nebo do odvolání ze strany prodávajícího.

4.5.    Kupující je povinen uhradit podle § 2081 zákona č. 89/2012 Sb. prodávajícímu také náklady související s odevzdáním a převzetím předmětu koupě a prodeje za kupujícím zvolený způsob dodání předmětu koupě a prodeje a za kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny a za balné dle aktuálního ceníku prodávajícího, který je uveden na internetových stránkách www.rajpromimi.cz. u příslušného způsobu dodání předmětu koupě a prodeje nebo u příslušného způsobu úhrady kupní ceny.

 

V.                                                                                                          

Uzavření kupní smlouvy                                                                   

 

5.1.    Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to emailové korespondence. Ode dne uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je kupující vázán v plném rozsahu těmito VOP.

5.2.    Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednaný předmět koupě a prodeje a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto předmětu koupě a prodeje a kupující je povinen předmět koupě a prodeje převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v těchto VOP.

 

VI.                                                                                                      

Způsob dodání předmětu koupě a prodeje                                 

 

6.1.    Místo dodání předmětu koupě a prodeje je povinen kupující uvést v objednávce.

6.2.    Prodávající odesílá předmět koupě a prodeje kupujícímu v níže uvedených lhůtách a způsobem zvoleným kupujícím v objednávce, a to z níže uvedených možností:

a)       Je-li u předmětu koupě a prodeje na www.rajpromimi.cz uvedeno „skladem“ do 1 – 5 pracovních dnů, kdy tato lhůta počíná běžet ode dne připsání celé kupní ceny, včetně veškerých dalších poplatků, na bankovní účet prodávajícího nebo byla-li kupujícím zvolena varianta dobírkou ode dne odeslání potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího

b)      je-li u předmětu koupě a prodeje na www.rajpromimi.cz uvedena jiná lhůta než „skladem“ ve lhůtě takto uvedené, kdy tato lhůta počíná běžet ode dne připsání celé kupní ceny, včetně veškerých dalších poplatků, na bankovní účet prodávajícího nebo byla-li kupujícím zvolena varianta dobírkou ode dne odeslání potvrzení objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího

6.3.        Veškeré potřebné doklady k předmětu koupě a prodeje, jakož i daňový doklad jsou vždy zasílány společně s předmětem koupě a prodeje.

6.4.        Kupující je povinen v objednávce uvést jeden z níže uvedených způsobu dodání předmětu koupě a prodeje:

 

 

 

a) PPL zásilka do 10 kg hmotnosti

 

Balík se doručuje přímo do rukou kupujícího prostřednictvím sítě nezávislých provozoven.

 

b) Česká pošta – balík do ruky

Jedná se o vnitrostátní přepravu balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice. Balík se doručuje přímo do rukou kupujícího.

 

c) Česká pošta – balík na poštu

Jedná se o vnitrostátní přepravu balíků do hmotnosti 30 kg po celé České republice. Kupující si volí poštu, na které bude balík připraven k jeho vyzvednutí ze strany kupujícího.

 

d) Osobní odběr

 

Na adrese Josefa suka 1840 předem sjednaného časového určení s kupujícím.

 

f) PPL Slovensko zásilky do 10 kg hmotnosti

 

Balík se doručuje přímo do rukou kupujícího prostřednictvím sítě nezávislých provozoven.

 

6.5.        Cena za způsob dodání předmětu koupě a prodeje, včetně balného, kterou je povinen uhradit kupující prodávajícímu, je vždy uvedena jako aktuální na internetových stránkách prodávajícího www.rajpromimi.cz.

6.6.        Vráti-li se předmět koupě a prodeje zpět prodávajícímu od dopravce nebo nepřevezme-li si kupující osobně předmět koupě a prodeje v sjednaném místě a čase nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne odeslání emailové korespondence ze strany prodávajícího kupujícímu ohledně informace, že je předmět koupě a prodeje pro kupujícího připraven v sjednaném místě a čase a upozorní-li prodávající kupujícího prostřednictvím emailové korespondence, že se prodávajícímu vrátil zpět předmět koupě a prodeje nebo, že si osobně kupující nepřevzal předmět koupě a prodeje v dohodnutém místě a čase vzniká podle § 2126 zákona č. 89/2012 Sb. právo prodávajícímu předmět koupě a prodeje vhodným způsobem prodat třetí osobě. Prodávajícímu po uplynutí této 10-ti denní lhůtě při sjednaném osobním odběru nebo v okamžiku převzetí předmětu koupě a prodeje prodávajícím od dopravce zpět vzniká právo prodávajícího požadovat úhradu od kupujícího za již vynaložené náklady ze strany prodávajícího, související s odesláním předmětu koupě a prodeje kupujícímu prostřednictvím kupujícím zvoleným dopravcem nebo s připravením předmětu koupě a prodeje pro kupujícího u osobního odběru a za způsob úhrady zvolený kupujícím a balné.

 

6.7.        Náklady na prostředky komunikace na dálku (emailovou korespondenci, internetové připojení, telefonické hovory apod.) si každá smluvní strana hradí samostatně své vlastní náklady.

 

VII.                                                                                                      

Způsob úhrady kupní ceny                                                              

 

7.1.    Kupující je povinen uhradit kupní cenu za kupujícím objednaný předmět koupě a prodeje, a to způsobem určeným kupujícím v objednávce. 

7.2.    Kupující je povinen v objednávce uvést jeden z níže uvedených způsobu úhrady kupní ceny:

 

a)    prostřednictvím bankovního převodu, a to před odesláním předmětu koupě a prodeje ze strany prodávajícího kupujícímu, a to dle bližších informacích, uvedených prodávajícím v odeslaném potvrzení objednávky kupujícímu o čísle bankovního účtu, variabilním symbolu platby a výši kupní ceny, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného, a lhůtě splatnosti

 

Kupující bere na vědomí, že do doby připsání finanční částky ve výši kupní ceny, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného, na bankovní účet prodávajícího nebude předmět koupě a prodeje ze strany prodávajícího odeslán kupujícímu.

 

V případě, že nebude finanční částka v plném rozsahu (ve výši kupní ceny, případně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balné)ho ze strany kupujícího prodávajícímu uhrazena připsáním na bankovní účet prodávajícího ve lhůtě splatnosti, má se za to, jak kdyby k objednávce ze strany kupujícího nedošlo.

 

b) dobírkou, tedy hotovostní platbou při předání a převzetí předmětu koupě a prodeje

 

7.3.    Kupní cenu, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného, nelze uhradit zálohově, ani ve splátkách.

7.4.    Kupující je povinen uhradit podle § 2081 zákona č. 89/2012 Sb. prodávajícímu také náklady související s odevzdáním a převzetím předmětu koupě a prodeje za kupujícím zvolený způsob dodání předmětu koupě a prodeje a za kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny a za balné dle aktuálního ceníku prodávajícího, který je uveden na internetových stránkách www.rajpromimi.cz. u příslušného způsobu dodání předmětu koupě a prodeje nebo u příslušného způsobu úhrady kupní ceny.

 

7.5.    Na kupujícího přechází vlastnické právo k předmětu koupě a prodeje, pod podmínkou úplného uhrazení prodávajícímu celé kupní ceny, včetně veškerých dalších nákladů, a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím předmětu koupě a prodeje ze strany kupujícího od prodávajícího nebo od dopravce, kterého si určil kupující v objednávce.

 

7.6.    Cena za způsob úhrady předmětu koupě a prodeje, kterou je povinen uhradit kupující prodávajícímu, je vždy uvedena jako aktuální na internetových stránkách prodávajícího www.rajpromimi.cz.

 

7.7.    Vráti-li se předmět koupě a prodeje zpět prodávajícímu od dopravce nebo nepřevezme-li si kupující osobně předmět koupě a prodeje v sjednaném místě a čase nejpozději do 10-ti kalendářních dnů ode dne odeslání emailové korespondence ze strany prodávajícího kupujícímu ohledně informace, že je předmět koupě a prodeje pro kupujícího připraven v sjednaném místě a čase a upozorní-li prodávající kupujícího prostřednictvím telefonického hovoru nebo emailové korespondence, že se prodávajícímu vrátil zpět předmět koupě a prodeje nebo, že si osobně kupující nepřevzal předmět koupě a prodeje v dohodnutém místě a čase vzniká podle § 2126 zákona č. 89/2012 Sb. právo prodávajícímu předmět koupě a prodeje vhodným způsobem prodat třetí osobě. Prodávajícímu po uplynutí této 10-ti denní lhůtě při sjednaném osobním odběru nebo v okamžiku převzetí předmětu koupě a prodeje prodávajícím od dopravce zpět vrací kupujícímu zpět kupujícím již uhrazenou kupní cenu prodávajícímu, a to po odečtení dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného, a to do 10-ti kalendářních dnů ode dne časového okamžiku, specifikované na začátku této věty na bankovní účet kupujícího, z kterého byla prodávajícímu uhrazená kupní cena, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného. Finanční částku, kterou kupující uhradil prodávajícímu za platby za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a za způsob úhrady ceny, které si zvolil kupující v objednávce, a balné prodávající kupujícímu nevrací z důvodu, že prodávající tyto náklady na způsob dodání předmětu koupě a prodeje a na způsob vrácení kupní ceny kupujícímu byl nucen vynaložit, a to z důvodu porušení povinností na straně kupujícího spočívající v tom, že si daný předmět koupě a prodeje nepřevzal od prodávajícího či kupujícím zvoleného dopravce řádně a včas.

VIII.                                                                                                     

Trvání smluvního vztahu                                                                 

 

8.1.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím trvá ode dne uzavření smlouvy do řádného převzetí předmětu koupě a prodeje ze strany kupujícího od prodávajícího nebo od dopravce a zároveň také do řádného a včasného uhrazení celé kupní ceny, včetně dalších plateb za způsob dodání a způsob úhrady zvolený kupujícím a balného.

8.2.    Odstoupení od kupní smlouvy

 

          Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to písemně, doporučeným dopisem, jehož nedílnou součásti bude vyplněný vzorový formulář (umístěný na internetových stránkách prodávajícího www.rajpromimi.cz), adresovaným do sídla prodávajícího ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů ode dne převzetí předmětu koupě a prodeje nebo jeho poslední dodávky ze strany kupujícího.

Podle § 1818 zákona č 89/2012 Sb. se považuje lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy, za podmínek specifikovaných v předešlém odstavci těchto VOP.

 

Prodávající doručení odstoupení ze strany kupujícího prodávajícímu potvrdí kupujícímu odesláním písemného potvrzení o přijetí odstoupení, a to prostřednictvím prostředků na dálku, emailové korespondence, a to ve lhůtě do 24 hodin ode dne doručení odstoupení ze strany kupujícího prodávajícímu.

 

Odstoupí-li kupující řádně a včas od kupní smlouvy je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy vrátit prodávajícímu předmět koupě a prodeje, který kupující od prodávajícího obdržel, a to stejným způsobem dodání, jaký kupující zvolil ve své objednávce jako způsob dodání předmětu koupě a prodeje kupujícímu. Předmět koupě a prodeje je povinen kupující vrátit prodávajícímu v řádném stavu v jakém byl dodán prodávajícím kupujícímu, vcelku, kompletní, čistý, nepoškozený, neztracený, bez známek užívání nebo opotřebení, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně nepoškozeného originálu obalu a veškerých obdržených dokladů, vztahujících se k předmětu koupě a prodeje (např. návody, záruční listy, doklad o koupi předmětu koupě a prodeje), případně všeho co na základě kupní smlouvy od prodávajícího obdržel.

 

Pokud bude vrácený předmět koupě a projede neúplný, špinavý, poškozený, ztracený, opotřebený,bude jevit známky užívání nebo obsahovat veškeré součásti a příslušenství a originální nepoškozený obal nebo nebudou-li přiloženy k němu veškeré doklady může prodávající na kupujícím uplatnit nárok na náhradu škody.

 

Odstoupí-li kupující řádně a včas od kupní smlouvy je povinen uhradit v plné výši veškeré náklady, které mu s odstoupením od kupní smlouvy vznikly, včetně veškerých nákladů na řádně vrácení předmětu koupě a prodeje prodávajícímu.

 

Odstoupí-li kupující řádně a včas od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím již uhrazenou prodávajícímu celou kupní cenu a na nákladech za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a balného finanční částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu koupě a prodeje a balného, kterou nabízí prodávající na svých internetových stránkách, a to stejným způsobem, jaký kupující zvolil ve své objednávce jako způsob úhrady kupní ceny. Požaduje-li kupující po prodávajícím navrácení kupujícím již uhrazené celé kupní ceny a na nákladech za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a balného finanční částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu koupě a prodeje a balného, kterou nabízí prodávající na svých internetových stránkách, jiným způsobem než specifikoval v objednávce je povinen tuto skutečnost uvést ve svém odstoupení.

 

Kupující vyslovením souhlasu s těmito VOP bere na vědomí a souhlasí s tím, že podle § 1832 odst. 4 zákona č. 89/2012 Sb. není prodávající povinen kupujícímu vrátit kupujícím uhrazenou kupní cenu a na nákladech za způsob dodání předmětu koupě a prodeje a balného finanční částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání předmětu koupě a prodeje a balného, kterou nabízí prodávající na svých internetových stránkách kupujícímu dříve než kupující prodávajícímu předá řádně a včas předmět koupě a prodeje nebo kupující řádně a včas prokáže prodávajícímu, že předmět koupě a prodeje prodávajícímu řádně a včas odeslal.

 

 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

a)  o  poskytování  služeb,  jestliže  byly  splněny  s jeho předchozím výslovným  souhlasem  před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel  před  uzavřením  smlouvy  sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)  o  dodávce  zboží  nebo  služby,  jejichž cena závisí na výchylkách finančního  trhu  nezávisle  na  vůli  podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)  o  dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti  dnů  a  jejichž  cena  závisí  na  výchylkách  finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)  o  dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

 

e)  o  dodávce  zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost;  to  však  neplatí  v  případě  následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)  o  ubytování,  dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)  uzavírané  na  základě  veřejné  dražby  podle  zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)  o  dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl  dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty  pro  odstoupení  od  smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy dělil  spotřebiteli,  že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

 

 

IX.                                                                                                       

Práva z vadného plnění                                                                   

9.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že předmět koupě a prodeje při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující předmět koupě a prodeje převzal:

a)       má předmět koupě a prodeje stanovené nebo ujednané vlastnosti a chybí-li takové ujednání, že má předmět koupě a prodeje takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě a prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,

b)      předmět koupě a prodeje se hodí k účelu, který pro její použití prodávající nebo výrobce uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)       předmět koupě a prodeje odpovídá objednanému množství, jakosti a provedení, míře nebo hmotnosti,

d)      předmět koupě a prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Z ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. plyne, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že předmět koupě a prodeje byl vadný již při převzetí.

9.2.    Kupující je povinen při převzetí předmětu koupě a prodeje řádně prohlédnout předmět koupě a prodeje a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Podle ustanovení § 2103 zákona č 89/2012 Sb. kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Kupující nemá dále práva z vadného plnění, pokud kupující věděl při převzetí předmětu koupě a prodeje, že má vady nebo pokud vadu způsobil sám kupující nebo došlo k vadě mechanickým poškozením nebo předmět koupě a prodeje byl po zjištění vady používán dál, aniž by bylo řádně a včas uplatněno právo kupujícího z vadného plnění.

9.3.    Kupující nemá nárok na uplatnění vady u prodávajícího, pokud k poškození předmětu koupě a prodeje došlo při přepravě předmětu koupě a prodeje –vady, které vznikly na předmětu koupě a prodeje při přepravě je nutné uplatnit u dopravce, který přepravu předmětu koupě a prodeje prováděl, a to při převzetí předmětu koupě a prodeje kupujícím od dopravce.

 9.4.   Podle ustanovení § 2100 zákona č. 89/2012 Sb. právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě a prodeje při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (tedy při převzetí předmětu koupě a prodeje ze strany kupujícího), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

9.5.   Dodaný předmět koupě a prodeje kupujícímu ze strany prodávajícího je vadný i byl-li dodán ve větším množství, byl-li dodán jiný předmět koupě a prodeje. Bude-li kupující požadovat jinou velikost či barevné provedení předmětu koupě a prodeje než bylo požadováno kupujícím v objednávce lze je po dohodě s prodávajícím tento předmět koupě a prodeje vyměnit za jinou velikost či barevné provedení. Náklady na způsob dodání vyměněného předmětu koupě a prodeje jako i náklady na dodání předmětu koupě a prodeje zpět prodávajícímu hradí v plné výši kupující, a to dle článku VI. těchto VOP.

         

9.6.    Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písemným doporučeným dopisem, adresovaným na adresu Michal Dolejš, Srbská 272/25, Ostrava-Výškovice, a to nejpozději do 3-ti kalendářních dnů ode dne výskytu vady. Prodávající informuje kupujícího prostřednictvím emailové korespondence o dalším postupu ve věci (zejména na jaké místo a v jaké lhůtě má předmět koupě a prodeje odeslat a s jakými doklady, zejména doklad o zakoupení předmětu koupě a prodeje, záruční list a jakým způsobem a formulář reklamačního listu) do 3-ti pracovních dnů ode dne, ve kterém prodávající obdržel písemný doporučený dopis ohledně výskytu vad na předmětu koupě a prodeje. Kupující je povinen prodávajícímu nebo prodávajícím určené třetí osobě (zejména výrobci) na náklady kupujícího odeslat předmět koupě a prodeje do sídla prodávajícího nebo do sídla prodávajícím určené třetí osobě (zejména výrobci nebo dodavateli prodávajícího), nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne odeslání sdělení prodávajícího prostřednictvím emailové korespondence kupujícímu o dalším postupu ve věci, a to ve stavu, v jakém ho obdržel. Lhůta pro vyřízení práva z vadného plnění je 30 kalendářních dní ode dne řádného a včasného doručení předmětu koupě a prodeje na místo určeném prodávajícím v emailové korespondenci o dalším postupu ve věci, a to se všemi požadovanými doklady. Prodávají kupujícímu písemně prostřednictvím emailové korespondence potvrdí datum přijetí předmětu koupě a prodeje s vadou, přijetí požadovaných dokladů, uplatnění práva kupujícího za vady, dobu trvání vyřízení uplatněného práva za vady.

9.7.    Kupující je povinen prodávajícímu sdělit písemným doporučeným dopisem, adresovaným do sídla prodávajícího, nejpozději do 3 kalendářních dnů od výskytu vady níže uvedené skutečnosti:

a)  na kterém předmětu koupě a prodeje nastaly vady,

b)  oznámit vznik vady,

c)  podrobně specifikovat veškeré vady na předmětu koupě a prodeje a uvést jejich příčinu,

d)  uvést, jaké právo si kupující zvolil a které tedy uplatňuje podle bodu 8.8. a 8.9.,

e)  přiložit fotografie předmětu koupě a prodeje, na které budou zobrazeny vady předmětu koupě a   prodeje

9.8.    Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující podle § 2106 zákona č. 89/2012 Sb. níže uvedené nároky (za podstatné poručení smlouvy se také považuje, má-li předmět koupě a prodeje po opravě opakované vady - třetí uplatnění práva za vady, a to pro stejnou vadu nebo čtvrté uplatnění práva za vady pro odlišné vady nebo má větší počet vad – nejméně tři vady současně):

a) na odstranění vady dodáním nového předmětu koupě a prodeje bez vad nebo dodáním chybějícího předmětu koupě a prodeje,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy,

9.9.    Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující podle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb. níže uvedené nároky:

a) na odstranění vady opravou věci

b)na přiměřenou slevu z kupní ceny

9.10.  Kupující je povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo z práv, uvedených v bodě 8.8. a 8.9. těchto VOP si zvolil při oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit, to neplatí žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li kupující své právo včas podle bodu 8.8. těchto VOP, má práva podle bodu 8.9. těchto VOP. Podle ustanovení § 2111 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že neoznámí-li kupující vadu předmětu koupě a prodeje včas pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

9.11.   Kupující podle ustanovení § 2110 zákona č. 89/2012 Sb. nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového předmětu koupě a prodeje, nemůže-li předmět koupě a prodeje vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu koupě a  prodeje,

b)  použil-li kupující předmět koupě a prodeje ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení předmětu koupě a prodeje v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím

d) prodal-li kupující předmět koupě a prodeje ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho anebo pozměnil předmět koupě a prodeje při obvyklém použití, stalo-li se tak zčásti, vrátí kupující prodávajícími, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití předmětu koupě a prodeje prospěch.

9.12.  Prodávající neodpoví za vady na předmětu koupě a prodeje, vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo používání nebo nedodržení návodu k použití či obsluze, neodbornou manipulací nebo uskladněním zanedbanou údržbou nebo užíváním předmětu koupě a prodeje k jinému účelu než ke kterému je určen. Prodávající také neodpovídá za vady na předmětu koupě a prodeje, které byly prodávány za nižší cenu, pro tu vadu pro kterou byla tato nižší cena sjednána.

 

X.                                                                                                         

Vyřizování stížnosti                                                                          

 

10.1.  Bude-li kupující nespokojen s práci některého ze zaměstnanců prodávajícího je oprávněn podat stížnost na tohoto zaměstnance prodávajícího statutárnímu orgánu prodávajícího, a to doporučovaným dopisem, adresovaným na adresu sídla společnosti prodávajícího.

10.2.  Bude-li kupující nespokojen s vyřízením jeho objednávky je povinen v prvé řadě podat svou stížnost s vyřízením objednávky, ve které specifikuje jednotlivé stížnostní body, nejprve statutárnímu orgánu prodávajícího, a to doporučovaným dopisem, adresovaným na adresu sídla společnosti prodávajícího, za účelem vyřešení této stížnosti nejprve smírnou cestou.

10.3.  Kontrolu a dozor prodávajícího jako právnické osoby prodávající předmět koupě a prodeje vykonává Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy, na který se lze obrátit také se stížností.

XI.                                                                                                       

Ochrana osobních údajů                                                                 

 

11.1.   Kupující vyslovením souhlasu s těmito VOP v objednávce uděluje prodávajícímu také dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., a to za účelem plnění povinností podle kupní smlouvy a v databázi objednávek.

11.2.   Kupující při odeslání objednávky prodávajícímu může udělit svůj souhlas se zasáláním obchodních novinek na jeho emailový kontakt, tedy pro marketingové účely. Tento svůj souhlas může kdykoliv u prodávajícího odvolat, a to písemně, doporučeným dopisem adresovaným do sídla prodávajícího.

11.2.   Prodávající poučuje kupujícího v souladu s ustanovením § 1826 zákona č. 89/2012 Sb. o níže uvedených skutečnostech:

a)       objednávka kupujícího, jakož i odeslané potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího bude u prodávajícího uloženo, případně další veškerá emailová korespondence mezi kupujícím a prodávajícím, kupující však nemá žádný přístup k této objednávce a ani k potvrzení objednávky, ani k emailové korespondenci uložené u prodávajícího,

b)      objednávku lze učinit v českém jazyce, případně je možné objednávku ze strany kupujícího vyplnit ve slovenském jazyce,

c)       kroky k uzavření kupní smlouvy:

 -  odeslání řádně vyplněné objednávky kupujícím prodávajícímu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, včetně udělení ze strany kupujícího souhlasu s těmito VOP,

- odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku,

- kupní smlouva je uzavřena v okamžiku odeslání potvrzení objednávky ze strany prodávajícího  kupujícímu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, a to emailové korespondence,

d)      kupující má možnost před konečným odesláním objednávky prodávajícímu celou jeho objednávku zkontrolovat, zjistit a opravit chyby, které vznikly při zadávaná dat nebo v případě odeslání objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu má kupující možnost opravit chyby, vzniklé při zadávání dat do objednávky, oznámením těchto chyb prodávajícímu prostřednictvím emailové korespondence, případně telefonicky na kontaktní údaje prodávajícího, uvedených v článku I. těchto VOP,

e)       prodávající se řídí právním řádem České republiky.

11.3.   Úřad pro ochranu osobních údajů provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.

 

 

 

 

XII.                                                                                                      

Závěrečná ustanovení                                                                     

12.1.  Všechny smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. 

12.2.  Smluvní strany jsou povinné jakýkoliv potencionální spor mezi nimi řešit nejprve smírnou cestou. V případě neodstranění sporu mezi smluvními stranami smírnou cestou bude kompetentní k rozhodování sporu příslušný soud podle právního řádu České republiky.

12.2.  Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2014 a ruší v plném rozsahu veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

12.3.. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně tyto VOP měnit bez předchozího upozornění kupujícího.

 

© www.rajpromimi.cz

© www.rajpromimi.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace